Home
Informácie

General facts about Joomla!Rekonštrukcia lesnej cesty PDF Tlačiť E-mail
Streda, 06 Apríl 2016 11:30

Spoločnosť Obecný podnik lesov, spol. s r.o. so sídlom Dolná 370 Poniky, začal vykonávať stavebné práce na rekonštrukcii lesnej cesty vedúcej od hranice Farskej hory, smerom na Krížne cesty a ďalej na Povrazník nachádzajúcej sa na pozemku, parc. č. 3133, k.ú Poniky na protipožiarnu lesnú cestu. Súčasne začali práce na vybudovaní protipožiarnej nádrže pri tejto lesnej ceste, nachádzajúcej sa na pozemku, parc. č. 2865/2, k.ú Poniky.

Práce budú financované z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, spolufinancované Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka v rámci

 

Opatrenie 8: „Investícia do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov“,

Podopatrenie 8.3: „Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami“

Názov projektu: „Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry – Obecný podnik lesov, spol. s r.o.“

Cena: 466 000,35 EUR

Prostriedky EPFRV: 349 500,26 EUR

Prostriedky ŠR SR: 116 500,09 EUR

Realizátor: STRABAG s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, SK - 825 18 Bratislava

EU

 
Tovar, Služba (PZ) Aktuality PDF Tlačiť E-mail

Lesnícke služby v lesopestovateľskom procese pre Obecný podnik lesov, spol. s r. o. Poniky na rok 2016

http://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/320084

 

Lesnícke služby v ťažbovom procese pre Obecný podnik lesov, spol. s r.o. Poniky pre rok 2016

http://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/320083